Neuigkeiten

  • Kooperatioun Bildung

    Kooperatioun Bildung steet fir d’Zesummenaarbecht vun den Ekippen aus der Grondschoul an aus der Maison Relais; si steet fir déi gemeinsam Gestaltung vun zwee Bildungsberäicher zu enger Bildungskultur. D’Kooperatioun ass de Wee, fir d’Kanner a fir d’professionell Ekippen, eng positiv Liewens- a Léierplaz ze schafen. Eng gemeinsam Bildungskultur weist sech och an der Architektur vu neien Bildungsariichtungen.